tør du

som pædagogisk assistent skaber du sundhed og velvære..

Som pædagogisk assistent arbejder du med sundhed, kost, bevægelse og konflikthåndtering  i dag- og døgninstitutioner, skoler og andre pædagogiske tilbud til børn, unge, voksne og fysisk/psykisk handicappede.

Som pædagogisk assistent arbejder du med sundhed, kost, bevægelse og konflikthåndtering  i dag- og døgninstitutioner, skoler og andre pædagogiske tilbud til børn, unge, voksne og fysisk/psykisk handicappede.


Du får en grundlæggende viden om pædagogik og professionelt arbejde med børn, unge, handicappede og voksne.

Du  får viden om, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse og idræt.

Desuden lærer du om betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære, ligesom du lærer at arbejde med konflikthåndtering.

Bemærk: Der er ikke optagelse i 2019.

Uddannelsen til pædagogisk assistent varer maksimalt 3 år og 1 ½ mdr. Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb.

Adgangskrav

Adgangskrav

For at begynde uddannelsen skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve. Du skal have fået mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du desuden være vurderet uddannelsesparat og have indsendt din studievalgs-portfolio sammen med din ansøgning på optagelse.dk.
 • Du har bestået introduktionsuddannelsen grundforløb 1. Se beskrivelse af introduktionsuddannelsen nederst på siden.
Grundforløb pædagogisk assistent

Grundforløbet for de pædagogiske assistenter varer 20 uger, svarende til 37 timer pr. uge.

 • Du får indblik i den pædagogiske assistents arbejdsområde.
 • Du bliver kvalificeret til hovedforløbet som pædagogisk assistent.
 • Du får de erhvervsfaglige kompetencer,  du har brug for i din fortsatte erhvervsuddannelse.

Undervisningen gennemføres helhedsorienteret, tværfagligt og projektorganiseret. Du arbejder med praktiske arbejdsopgaver. Der undervises indenfor børne, unge og voksenområdet. På skolen lærer du bl.a. at lave udviklende aktiviteter med de forskellige målgrupper. Du deltager i 4 ugers undervisning som foregår i en daginstitution.

Fag og prøver i grundforløbet

Fag i grundforløbet pædagogisk assistent

Grundforløbet indeholder et uddannelsesspecifikt fag, grundfag og valgfag.

 Uddannelsesspecifikke fag:

 • Dokumentation og faglig formidling
 • Kommunikation og samarbejde
 • Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne
 • Den pædagogiske sektor og rollen som professionel
 • Velfærdsteknologi, digitale og sociale medier
 • Forebyggelse og sundhed
 • Pædagogiske målgrupper
 • Pædagogiske aktiviteter
 • Sociale og personlige kompetencer

 Grundfag og valgfag

 • Dansk, niveau D
 • Samfundsfag, niveau E
 • Idræt, niveau F
 • Psykologi, niveau F
 • Certifikatfag:  Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
 • Valgfag Engelsk E/D

 Prøver

Du skal til mundtlig eksamen i ét grundfag og til mundtlig eksamen i det uddannelsesspecifikke fag.

Du skal bestå grundforløbet, før du kan fortsætte på et hovedforløb.

Hovedforløb pædagogisk assistent

For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:

 • Dansk på D-niveau
 • Samfundsfag på E-niveau
 • Idræt på F-niveau
 • Psykologi på F-niveau

Du skal desuden have taget certifikat i nedenstående, som du undervises i på grundforløbet:

 • Førstehjælp på erhvervsuddannelserne
 • Elementær brandbekæmpelse

For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale.

Økonomi

Grundforløbet Du kan få Statens Uddannelsesstøtte, mens du går på grundforløbet, når du er over 18 år. Læs mere på www.su.dk. Der er mulighed for tilskud til befordring.

Hovedforløbet På hovedforløbet er du ansat som elev, det betyder, at du får elevløn både i praktikperioder og i skoleperioder. De fleste arbejdspladser for elever på den pædagogiske assistentuddannelse er offentlige – dvs. at du får ansættelse i en kommune eller i en region. Her er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA – Fag og Arbejde og KL eller Danske Regioner.

Hvis du er over 25 år og har mindst 1 års relevant beskæftigelse inden for de sidste 4 år, skal du have voksenelevløn. Du kan se mere om løn her.

Som færdiguddannet. Lønnen som færdiguddannet pædagogisk assistent afhænger af, hvad du bliver ansat som. Du kan se mere om løn her.

Sådan søger du

I øjeblikket afventes dato for næste holdstart. Siden opdateres når skolen kender datoen for næste ansøgningsrunde.

introduktionsuddannelsen Grundforløb 1

Introduktionsuddannelsen er skræddersyet til dig, der er i tvivl om, hvilken uddannelse du gerne vil kaste dig over. Introduktionsuddannelsen ajourfører og opgraderer dine skolekundskaber, så du er klar, når det går løs.

 

Du har adgang til Grundforløb 1, når du har afsluttet grundskolens 9. klasse og bestået dansk og matematik med mindst 02 i gennemsnit. Har du ikke 02 i dansk og matematik, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve på skolen. De ligger i juni og i december. Kontakt sosu-studievejleder@bhsund.dk, hvis du ønsker at komme til en optagelsesprøve.

Indhold Grundforløb 1

Du arbejder med arbejder med faglige temaer og projekter i erhvervsfag og har samtidig almene fag. Du opnår almene og generelle erhvervsfaglige kompetencer, som du har brug for i din fortsatte erhvervsuddannelse.

 Undervisningen gennemføres helhedsorienteret, tværfagligt og projektorganiseret. Du arbejder med praktiske arbejdsopgaver inden for det hovedområde, du har valgt. Hvis du vælger omsorg, sundhed og pædagogik, kan du eksempelvis arbejde med børneområdet i en hel uge og ældreområdet en hel uge. Derudover tager vi på virksomhedsbesøg, som knytter sig til området, du har valgt. Vi rejser på studietur, til København, for at se på uddannelsessteder og for at opleve storbyens kultur.

Oversigt over indhold

Introducerende erhvervsfag (2 uger)
Valg af fagretning (Pædagogisk assistent, sosu-assistent og sosu-hjælper)
Almene kompetencer som arbejdspladskultur, samfund og sundhed samt praktikpladssøgning (4 uger)
Generelle kompetencer som arbejdsplanlægning, samarbejde, faglig dokumentation og kommunikation, innovation og metodelære. (6 uger)
Grundfag: Dansk niveau E/C (4 uger)
Valgfag: Grundfag, bonusfag, støttefag og erhvervsfag (4 uger).

Forklaring: Støttefag er fag, der støtter din boglige og/eller praktiske læring. Det er undervisning for dig, der har svært ved at nå målene for et eller flere fag i grundforløbet. Bonusfag giver dig mulighed for at fordybe dig i særlige faglige elementer og problemstillinger. Det kan være fag, der styrker din deltagelse i fagkonkurrencer. Grundfag er andre fag end de obligatoriske eller fag på højere niveau. Erhvervsfag er  arbejdsplanlægning, samarbejde, faglig dokumentation og kommunikation, innovation og metodelære på et lidt højere niveau.

eksamen grundforløb 1

Du skal til eksamen i ét grundfag ved afslutningen af grundforløbets 1. del.

Økonomi Grundforløb 1

Du får ikke løn. Er du fyldt 18 år, kan du få Statens Uddannelsesstøtte. Læs mere på: http://www.su.dk/. Der er mulighed for tilskud til befordring.

Søg om optagelse på grundforløb 1

Du ansøger om optagelse på grundforløb 1 på www.optagelse.dk

INDFLYDELSE

SOSU UDDANNELSERNES ELEVERÅD

Gennem Elevrådet er muligheden for at få indflydelse og debattere, hvordan du kan få indflydelse på din dagligdag på skolen.

 • Du kan få indflydelse
 • Du får netværk på tværs af klassetrin

Hvis du repræsenterer din klasse, kommer du til Amøde i Elevrådet hver 1.mandag i måneden kl 14.00-15.00

Hvis du vil vide, hvad der sker i elevrådet eller hvis der er noget du ønsker indflydelse på eller har du gode idéer, så tal med din elevrådsrepræsentant.

Elevrådet er repræsenteret i:

Skolens bestyrelse, hvor eleverne har indflydelse på skolens daglige drift og visioner.

Uddannelsesrådet, hvor eleverne har indflydelse på uddannelsernes opbygning. Uddannelsesrådet er bindeled i samarbejdet mellem teori og praksis.

PR-udvalget, hvor eleverne er med til at synliggøre og profilere skolen.

Biblioteksudvalget, hvor eleverne har indflydelse på, hvilke bøger, tidsskrifter, film og streamingstjenester skolen skal købe.

Elevrådet inddrages når der laves arbejdsmiljøvurdering.

FAKTA 

LOVE, BEKENDTGØRELSER OG STUDIEORDNING

Skolen tilbyder uddannelserne grundforløb, social- og sundhedshjælper samt social- og sundhedsassistent.

Uddannelsesordninger
Uddannelsesordningen er udarbejdet på grundlag af Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

LBK nr. 171 af 02/03/2011,
LBK nr. 789 af 16/06/2015

og bekendtgørelserne

BEK nr. 816 af 20/07/2012,
BEK nr.1010 af 22/09/2014.

Uddannelsesordningen er udarbejdet af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Uddannelsesordningen er godkendt af skolens bestyrelse efter indhentet udtalelse fra uddannelsesrådet for henholdsvis de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og den pædagogiske grunduddannelse.

Uddannelsesordningerne
Uddannelsesordningen for de tre uddannelser er

beskrevet her:

Lokal undervisningsplan GF1
Lokal undervisningsplan GF2
Skolens lokale undervisnings plan
Uddannelsesordningen fra 2011
Uddannelsesordningen fra 2012

Læseplaner
Læseplaner for de tre uddannelser er beskrevet her:

Grundforløb GF1
Grundforløb GF2
Social- og sundhedshjælper
Social- og sundhedsassistent (gammel)
Social- og sundhedsassistent (ny)

Evalueringer

Social- og sundhedsuddannelserne Evalueringen sker elektronisk via relationwise for hver skoleperiode. Tabellen nedenfor indeholder links til seneste evalueringer.

GRUNDFORLØB
Slut-evaluering:

GF1-AUG-17
GF1-AUG-18
GF2-AUG-17-SSA
GF2-AUG-17-SSH
GF2-AUG-18-SSA
GF2-AUG-18-SSH
GF2-JAN-18-PAU
GF2-JAN-18-SSA
GF2-JAN-18-SSH

Social- og sundhedshjælper

SK1: 
SSH-JAN-18

SK2: 
SSH-JAN-18

Slut-evaluering:

Social- og sundhedsassistent

SK1: 
SSA-AUG-17
SSA-AUG-18
SSA-JAN-19

SK2:
SSA-AUG-17
MSSA-SEP-17

SK3.1: 
MSSA-SEP-17

Slut-evaluering:

 

 

Pau

SK1:

SK2:

SK3: 
PAU 2016

Slut-evaluering:

LOV 880 OM OPLYSNINGSPLIGT

I følge lov nr. 880 af 19. September 2005, skal de enkelte uddannelsesinstitutioner oplyse om elevers og studerendes
fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 3-4.

LÆS MERE

Adgang til ovennævnte tal fra de uddannelser som skolen tilbyder får du ved at trykke på disse nedenstående: som stammer fra Undervisningsministeriet Databank

Grundlæggende social- og sundhedsuddannelse
Studietid og fuldførelsesprocent (Klik her)
Overgangfrekvens til anden uddannelse (Klik her)
Beskæftigelsesprocent for nyuddannede (Klik her)

Overgangsfrekvens til beskæftigelse

Gennem mange år har der været beskæftigelse til stort set alle nyuddannede. Ansættelse sker typisk i stillinger i primærområdet i Bornholms Regionskommune eller på Bornholms Hospital.
En del af de nyuddannede ansættes i vikarstillinger, og glider så over i faste stillinger.

PÅ SKOLEN

Studiemiljø

Vi er en lille institution med ca. 100 studerende tilknyttet sygeplejestudiet. Det betyder at du som studerende bliver en del af et tæt fagligt miljø, hvor du er synlig. Her kender studerende, undervisere og administrativt personale hinanden. Du vil opleve at det er let at få kontakt til uddannelseslederen, til underviserne og sekretærerne, hvis du ønsker praktisk hjælp eller faglig bistand.

Skolens er rummelig med gode fysiske rammer i form af lyse undervisningslokaler, forskellige former for grupperum, pc – lokaler, bibliotek med mulighed for at søge i internationale databaser, simulationsenhed og caféområde.

Der er selvbetjeningskantine, hvor du kan få morgenmad, købe frokost, kaffe, the, sodavand og kage med mere.

Du har adgang til skolens faciliteter døgnet rundt. 

BIBLIOTEK

Biblioteket rummer supplerende litteratur til eleverne på social- og sundhedsuddannelserne og til studerende på sygeplejerskeuddannelsen. Bogbestanden er på ca. 5.500 bind.

Udlånstiden er 30 dage.

Tidsskriftsamlingen er på 20 titler, der kan benyttes på biblioteket, heraf tre online

Åbningstider:

Der er åbent hele døgnet for skolens elever og studerende.

Du kan få hjælp til litteratursøgning m.m.:

Mandag  10-14
Tirsdag   10-13
Onsdag    12-15
Torsdag    11-14
Fredag       11-13

Med venlig hilsen
Heidi Jonassen og Lis Nielsen
Tlf. 3698 2906

PERSONALE

D

ORDENSREGLEMENT

Ordensreglement
For Social- og Sundhedsuddannelsen

Du har mødepligt til samtlige timer i alle skoleperioder.

 Skolen accepterer ikke fravær over 10 % af den aktuelle periode. Dine fraværsdage registreres i elevplanen. Dit evt. fravær indberettes hver dag til din arbejdsgiver.

Du er ansat 37 timer om ugen, også i skoleperioderne. I de 37 timer er der afsat tid til hjemmearbejde, så du kan:
• Møde velforberedt til timerne og derved blive en aktiv medspiller.
• Aflevere dine opgaver til den fastsatte tid.
• Gennem refleksion udvikle dine faglige og personlige kompetencer.

Du skal vise engagement i undervisningen. Det gøres ved, at du deltager aktivt og samarbejdsvilligt samt udviser fleksibilitet. Derved påtager du dig et medansvar for din egen uddannelse. Ved forøget fravær, manglende engagement eller manglende hjemmearbejde indkaldes du til samtale. Du kan evt. efterfølgende indkaldes til en helhedsvurdering med henblik på dit videre uddannelsesforløb. Se endvidere uddannelsesbogens afsnit 1 side 8.

Mobiltelefoner må bruges i pauserne. I specielle situationer kan du aftale med den enkelte lærer, at telefonen er tændt, men lydløs, i undervisningen.

I timerne må du anvende computer i undervisningsøjemed. Ved overtrædelse får du en mundtlig advarsel, næste gang en skriftlig advarsel og sker det igen, vil der blive afholdt en helhedsvurdering med henblik på afklaring af dit videre uddannelses-forløb.

Skolen og de dertil hørende arealer er 100% røgfrie. Download pdf af skolens rygepolitik.

Du skal efterleve skolens husregler. Der henvises til ophængte regler i klasselokalerne. Reglerne hører under det, vi på skolen kalder almindelig dannelse. Ved overtrædelse af reglerne i punkt 5 og 6 indkaldes du til samtale. Notatet fra samtalen vedlægges din P-sag og kan evt. indgå i en senere helhedsvurdering.

Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af hverken alkohol eller euforiserende stoffer på skolen. Rektor eller dennes stedfortræder er de eneste, der i forbindelse med elevarrangementer kan dispensere fra forbuddet mod alkoholindtagelse.Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning fra skolen.

Du har ret til en dagligdag uden mobning. Mobning vil sige, at en person regelmæssigt og over længere tid udsættes for negative eller nedladende handlinger. Mobning kan foregå skriftligt, mundtligt eller ved handling. Du har pligt til at gribe ind, hvis du oplever mobning. Implicerede parter vil blive indkaldt til en afklarende samtale. Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning fra skolen.

Kriminelle handlinger accepteres ikke på skolen. Det kan f.eks. være trusler om vold eller vold, herunder happy slapping, tyveri, hærværk, ulovlig brug af computer. Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning fra skolen. Kriminelle handlinger anmeldes endvidere til politiet.

10)
Vores rygepolitik: som PDF

Skolens rygepolitik

Rygepolitik for elever, studerende og kursister ved
Bornholms sundheds- og sygeplejeskole
15. maj 2013

 

Formål:
• At institution fremstår som et sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende uddannelsessted der animerer til sunde vaner og sund livsstil • at uddannelsessøgende agerer som gode rollemodeller for borgere og patienter

Elementer:
Institutionen er totalt røgfri og medvirker derved til at skabe et godt fysisk arbejdsmiljø for alle på institutionen.  Der må ikke ryges eller bruges synlige substitutter der signalerer rygning hverken i skoletiden eller ved faglig benyttelse af skolens lokaler i øvrigt
Ved ønske om rygestop henvises til:
• Samtale med skolens rygestopkoordinator
• Relevant litteratur
• Rygestopkurser
• Egen læge
• Apotekerne
• Kræftens Bekæmpelse

Konsekvenser ved overtrædelse af forbuddet mod rygning:
Overtrædelse af den gældende rygepolitik kan medføre konsekvenser i denne rækkefølge:
• Mundtlig advarsel + samtale om rygestopplan for arbejdstiden
• Skriftlig advarsel
• Bortvisning

Rygepolitikken træder i kraft 1. august 2013.

Rygepolitikken italesættes ved hvert holdstart.

Revideret og anbefalet på SU – møde 22. august 2013.
Drøftet på personalemøde 28. august 2013.
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. september 2013.

Vejledning

Studievejleder

Studievejlederen vejleder både om pædagogisk assistent, sosu-assistent og sosu-hjælper udannnelsen.

Du er altid velkommen til at kontakte studievejlederen personligt, på telefon eller på mail. Samtalerne foregår på Campus.

Du kan få rådgivning om:

• Uddannelsernes indhold og uddannelsesforløbenes opbygning?
• De arbejdsmæssige og uddannelsesmæssige muligheder uddannelserne giver?
• Hvilke krav der stilles til dig som elev ?
• Hvilke kvalifikationer du skal have for at blive optaget ?
• Økonomiske forhold ?
• Mulighed for fritagelse fra f.eks. grundfag og hvis du har læse- skrive eller høreproblemer, om: hvordan vi kan støtte dig under uddannelsen med fx. lydbøger.?
• Faglige eller personlige ting du har brug for at drøfte, når du er startet på uddannelsen?
• Spørgsmål om Statens Uddannelsesstøtte. Men prøv først på www.su.dk

 

Studievejleder Linda Bergmann
Ring 36 98 29 15.
Send til sosu-studievejleder@bhsund.dk

Genoptagelse af uddannelsen: Ønsker du at genoptage din uddannelse og søger råd og vejledning kan du pt kontakte Linda Bergmann på ovenstående nummer og mail.

 

E-VEJLEDER

Du kan få vejledning dag – aften og weekend på telefon, chat og mail.

eVejledning tilbyder også digitale møder, som du nemt kan deltage i. Du kan også finde os på sociale medier, hvor du kan få relevante nyheder om uddannelser, uddannelsesvalg og jobmuligheder.

eVejledning vejleder om alle uddannelser i Danmark og på UddannelsesGuiden finder du forskellige værktøjer, du kan bruge i dit valg af uddannelse. eVejlederne vil bruge værktøjerne og vil også udfordre og perspektivere dit valg i forhold til jobmuligheder.

Du kan derfor opleve, at vi opfordrer dig til at kontakte os flere gange og at du imellem vejledningerne selv har arbejdet med et værktøj.

Vi glæder os til at møde dig.

 

 

STUDIE-Ø BORNHOLM

 

derfor skal du studere på Bornholm

 

Bornholm er et unikt sted. Og øen i søen leverer også unikke uddannelser. Bornholm er perfekt som uddannelsesø. Læs mere om, hvorfor du skal studere på Bornholm.

 

 

STUDIEBOLIGER I RØNNE OG NEXØ

 

Her er en oversigt over nogle af de selskaber, som tilbyder ungdomsboliger:

 

Bo42
Store Torv 2, 3700 Rønne
Tlf.: 56 95  19 42
www.bo42.dk
Skriv dig gerne op på deres venteliste, det koster ikke noget.
Bo42 har 30 nye studielejligheder klar til udlejning september 2019.
Læs mere her.

 

Totalbyg
Tlf: 56 95 72 01
www.totalbyg.dk

 

 

Bornholms Boligselskab
Paradisvej 1 A, 3730 Nexø
Tlf.  +45 5649 3917
www.bornholmsboligselskab.dk

 

TILFLYTTERGUIDE

 

Bornholm har sin helt egen tilflytterguide, som også hjælper studerende med at få svar på den bunke af spørgsmål, som altid rejser sig, når man flytter. Vores flytterguide hedder Rune  Holm – og han kender sin ø. Du fanger ham her.

 

Campusfællesskabet

Minervavej 1, 3700 Rønne

+45 3698 2900, bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

Følg os

Følg Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på de sociale medier.