tør du

Sådan bliver du social- og sundheds-hjælper på Bornholm

På uddannelsen til social- og sundhedshjælper lærer du at hjælpe og pleje ældre mennesker, som ikke kan klare sig selv.

Som social- og sundhedshjælper yder du omsorg og personlig og praktisk hjælp til ældre mennesker enten i deres eget hjem eller på et plejehjem. Du snakker med de ældre, hjælper dem i tøjet og hjælper til med rengøring og vask. Du holder også øje med, om der sker ændringer i den ældres helbred.

På uddannelsen lærer du at hjælpe og støtte den ældre, så den ældre kan få en god hverdag og klare sig selv så godt som muligt. Du støtter den ældre i at skabe en god struktur i sin hverdag.

Du lærer bl.a. at hjælpe med personlig pleje, med huslige opgaver som rengøring og tøjvask og med aktiviteter, der øger den ældres trivsel.

På skolen lærer du om sunhed og trivsel og om fx kost og motion, så du kan vejlede den ældre. Du får viden om kroppen, de mest almindelige sygdomme og hvordan man forebygger smitte.

Som social- og sundhedshjælper skal du også blive dygtig til at kommunikere og arbejde sammen med de ældre og deres pårørende.

 

 

 

 

Hvis du begynder på uddannelsen direkte fra folkeskolen tager uddannelsen 2 år og 7 måneder. Har du været ud og suge erfaringer til dig, så kan du afhængig af dine kompetencer begynde på grundforløb 2. Hovedforløbet veksler mellem praktik og skole.

uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb.

På skolen undervises du fx i:

 • Social- og sundhedshjælperens rolle
 • Mødet med borgeren
 • Personlig hjælp, pleje og omsorg
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Du skal også have fag som dansk og naturfag.

 

Praktik
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads. Der er ikke mulighed for at komme i skolepraktik.

Du afslutter uddannelsen med en eksamen og et uddannelsesbevis.

Grundliggende forudsætninger

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Er god til at tale med mange forskellige mennesker
 • Kan sætte dig ind i andre menneskers situation
 • Er psykisk stærk, da du skal arbejde med syge, psykisk ustabile, kriseramte eller døende mennesker
 • Er indstillet på, at du skal hjælpe andre med personlig hygiejne
 • Er ansvarsbevidst
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider og i nogle tilfælde aften-, nat- og weekendarbejde
 • Har god fysik og er indstillet på at bruge løfteteknik mv.
Adgangskrav: Grundforløb 1 eller 2

Adgangskravet til social- og sundhedsuddannelsen er en 9. klasse og bestået dansk og matematik med mindst 02 i gennemsnit. Uddannelsens varighed, indhold og krav afhænger af, hvad du har uddannelse og erfaringer.

 

Hvis Du går i  9. eller 10. klasse eller er gået ud for mindre end ét år siden, så begynder du på Grundforløb 1 – og din uddannelse varer i alt 3 år, 9 måneder og 3 uger

Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, begynder du på Grundforløb 2. Din uddannelse varer op til 3 år, 3 måneder og 3 uger

Hvis du er over 25 år gammel tilbyder vi en  uddannelse, der er særligt tilrettelagt for voksne. Du får som udgangspunkt 10% afkortning af skoleundervisningen. Du  begynder med en realkompetencevurdering på skolen. Afhængig af hvor relevant dine erhvervsfaringer og evt. uddannelse(r) er i forhold til studiet, kan studietiden blive reduceret yderligere.

Kontakt uddannelsesvejleder Linda Bergmann på sosu-studievejleder@bhsund.dk, hvis du ønsker en realkompetencevurdering.

Hvis du ikke har 02 i dansk og matematik

Har du ikke 02 i dansk og matematik, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve på skolen.

Optagelsesprøverne ligger i juni og i december.

Kontakt sosu-studievejleder@bhsund.dk, hvis du ønsker at komme til en optagelsesprøve.

Grundforløb 1

På grundforløbets 1. del får du indblik i forskellige uddannelser og brancher gennem erhvervsfag og almene fag.

Grundforløbets 1. del varer 20 uger. Når du begynder på grundforløbet, behøver du ikke at vide præcis, hvilken uddannelse, du vil gennemføre. Du får god tid til at afklare, hvilken uddannelse og jobområde du vil vælge.

På 1. del vil du:

 • få indblik i forskellige uddannelser og brancher ved, at du arbejder med faglige temaer og projekter i erhvervsfag og almene fag
 • gå på hold med andre unge
 • opnå både almene og generelle erhvervsfaglige kompetencer, som du har brug for i din fortsatte erhvervsuddannelse.

Undervisningen gennemføres helhedsorienteret, tværfagligt og projektorganiseret. Du arbejder med praktiske arbejdsopgaver inden for det hovedområde, du har valgt. Hvis du vælger omsorg, sundhed og pædagogik, kan du eksempelvis arbejde med børneområdet i en hel uge og ældreområdet en hel uge. Derudover tager vi på virksomhedsbesøg, som knytter sig til området, du har valgt. Vi rejser på studietur, til København, for at se på uddannelsessteder og for at opleve storbyens kultur.

Valg af fagretning og uddannelse

De to første uger i grundforløbets 1. del får du undervisning i introducerende erhvervsfag. Derefter skal du følge en fagretning, som leder hen til dit valg af uddannelse.

Fag på grundforløbets 1. del

Du har følgende fag på grundforløbets 1. del:

 • Erhvervsfag 1: Introducerende erhvervsfag. Herefter vælger du fagretning (to første uger)
 • Erhvervsfag 2: Almene kompetencer som arbejdspladskultur, samfund og sundhed samt praktikpladssøgning (samlet fire uger)
 • Erhvervsfag 3: Erhvervsfaglige fag om viden, proces og metode (samlet seks uger)
 • Grundfag: Dansk niveau E/C (fire uger)
 • Valgfag: Grundfag, bonusfag, støttefag og erhvervsfag (samlet fire uger).

Erhvervsfag på fagretning

I en fagretning indgår altid erhvervsfag, der giver almene og generelle faglige kompetencer. Fagene er:

 • Arbejdspladskultur
 • Praktikpladssøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation
 • Metodelære

Grundfaget dansk og valgfag kan indgå i en fagretning eller gennemføres uafhængigt af fagretningen.

Valgfag, bonusfag og støttefag

Skolen skal give valgmuligheder og tilbyde følgende fag:

 • Støttefag: Fag, der støtter din boglige og/eller praktiske læring. Det er undervisning for dig, der har svært ved at nå målene for et eller flere fag i grundforløbet.
 • Bonusfag: Fag, der giver dig mulighed for at fordybe dig i særlige faglige elementer og problemstillinger. Det kan være fag, der styrker din deltagelse i fagkonkurrencer.
 • Grundfag: Øvrige fag end de obligatoriske eller fag på højere niveau.
 • Erhvervsfag – fag om viden, proces og metode på niveau 2.

Prøver i grundforløbets 1. del

Du skal til eksamen i ét grundfag ved afslutningen af grundforløbets 1. del.

Fra grundforløb til hovedforløb

For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:

 • Dansk på D-niveau
 • Naturfag på E-niveau

Du skal desuden have taget certifikat i nedenstående, som du undervises i på grundforløbet:

 • Førstehjælp på mellemniveau
 • Elementær brandbekæmpelse

For at starte på uddannelsens hovedforløb, skal du desuden have en uddannelsesaftale.

Værd at vide: Elever, der har gennemført grundforløb til social- og sundhedshjælperuddannelsen, har også adgang til hovedforløbet til social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Obligatoriske fag
 • Dansk C
 • Naturfag C
 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Kvalitet og udvikling
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Psykisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
Valgfrie fag

 

 • Social- og sundhedsassistenten som teamleder
 • Netværk og samskabelse med udsatte grupper
 • Borgerens behov for akut socialpsykiatrisk indsats
 • Smertelindring ved fysisk og/eller psykisk lidelse
 • SOSU-ass rolle v/indlæggelse af borger m/demens
 • Borgeren med fysisk og/eller psykisk handicap
 • Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
 • SOSU-ass opgaver i forhold til livets afslutning
 • Engelsk D
Praktikuddannelsen

Praktikuddannelsen er opdelt i tre perioder og gennemføres på tre hovedområder

 1. Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen, ca. 40 uger
 2. Psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen, ca. 18 uger
 3. Somatisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen, ca. 40 uger.

De tre praktikperioder kan være underopdelt i flere perioder.

Du får din egen praktikvejleder, som er din kontaktperson gennem hele praktikperioden. Praktikvejlederen er typisk selv social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske og er med til at sikre, at du får lært alle de ting du skal.

Den første tid følges du med en uddannet social- og sundhedsassistent og ser, hvordan man gør. Efterhånden som du bliver dygtigere, får du ansvar for dine egne borgere og patienter.

Bedømmelse og eksamen

Du får karakterer i alle de obligatoriske fag

De valgfri fag bedømmes bestået/ikke bestået

Du skal til mundtlig prøve i Farmakologi og medicinhåndtering og grundfagene Dansk, Engelsk og Naturfag

Du skal bestå praktikmålene

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave.

Økonomi under uddannelsen

Statens uddannelsessstøtte
Mens du er på skolen til Grundforløb 1 og Grundforløb 2 kan du få Statens Uddannelsessøtte, hvis du er født 18 år. Du har også muliged for tilskud til befordring.  
Læs mere her – og husk at søge i god tid.

Elevløn
Når du efter begyndt på selve hovedforløbet og begynder i praktik, vil du få elevløn. 
Læs mere om elevløn her.

 

ansættelse som Elev i Bornholms Regionskommune

Det er Bornholms Regionskommune, der ansætter dig på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen.  Ønsker du at starte, kan du kontakte Center for Sundhed: sekretær Mie Andersen tlf. 56 92 54 34 eller uddannelsessygeplejerske Åse Thøgersen, tlf. 56 92 60 60. Her får du også information om stillingen, løn, optagelseskrav m.m.

Uddannelsen som social- og sundhedsassistent er en erhvervsuddannelse, hvor du er ansat og får elevløn under uddannelsen. Det vil sige, at du har en arbejdsgiver og går på Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole.

Det er din kommende arbejdsgiver, som tilmelder dig uddannelsen på skolen. Dit valg af ansættelsessted har ingen betydning for dit uddannelsesforløb, da det er skolen, som tilrettelægger det, herunder tildeler praktikpladser i henholdsvis hospital, i psykiatrien og i den afsluttende praktik i den kommunale hjemmepleje.Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole samarbejder med følgende arbejdsgivere: Bornholms Regionskommune og Region Hovedstaden.

Ønsker du ansættelse i Bornholms Regionskommune bedes du ansøge her

Statens uddannelsessstøtte
Mens du er på skolen til Grundforløb 1 og Grundforløb 2 kan du få Statens Uddannelsessøtte, hvis du er født 18 år. Du har også muliged for tilskud til befordring.  
Læs mere her – og husk at søge i god tid.

Elevløn
Når du efter begyndt på selve hovedforløbet og begynder i praktik, vil du få elevløn. 
Læs mere om elevløn her.

 

ansættelse som Elev i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden ansætter årligt 430 social- og sundhedsassistentelever om året. Der er uddannelsesstart 4 gange om året – og du kan tage hele eller dele af din uddannelse på Bornholm eller på andre af Hovedstadregionens uddannelsessteder.

Læs mere her om muligheder i Region Hovedstaden.

Statens uddannelsessstøtte
Mens du er på skolen til Grundforløb 1 og Grundforløb 2 kan du få Statens Uddannelsessøtte, hvis du er født 18 år. Du har også muliged for tilskud til befordring.  
Læs mere her – og husk at søge i god tid.

Elevløn
Når du efter begyndt på selve hovedforløbet og begynder i praktik, vil du få elevløn. 
Læs mere om elevløn her.

 

Økonomi som udlært

De fleste arbejdspladser for uddannede social- og sundhedsassistenter er offentlige – dvs. at du får ansættelse i en kommune eller i en region. Her er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA – Fag og Arbejde og KL eller Danske Regioner.

Lønnen er bygget op af en grundløn samt funktions- og kvalifikationsløn. Du får tillæg for aften- og natarbejde, og du får pension. Færdiguddannede opnår løntrin 21, svarende til  21.770 kr. pr. måned (06.04.2019). Læs mere om løn på Forbundet for Offentlig Ansattes hjemmeside.

 

Vejledning

 

Studievejleder

 

Studievejlederen vejleder både om pædagogisk assistent, sosu-assistent og sosu-hjælper udannnelsen.

Du er altid velkommen til at kontakte studievejlederen personligt, på telefon eller på mail. Samtalerne foregår på Campus.

Du kan få rådgivning om:

• Uddannelsernes indhold og uddannelsesforløbenes opbygning?
• De arbejdsmæssige og uddannelsesmæssige muligheder uddannelserne giver?
• Hvilke krav der stilles til dig som elev ?
• Hvilke kvalifikationer du skal have for at blive optaget ?
• Økonomiske forhold ?
• Mulighed for fritagelse fra f.eks. grundfag og hvis du har læse- skrive eller høreproblemer, om: hvordan vi kan støtte dig under uddannelsen med fx. lydbøger.?
• Faglige eller personlige ting du har brug for at drøfte, når du er startet på uddannelsen?
• Spørgsmål om Statens Uddannelsesstøtte. Men prøv først på www.su.dk

 

Studievejleder Linda Bergmann
Ring 36 98 29 15.
Send til sosu-studievejleder@bhsund.dk

Genoptagelse af uddannelsen: Ønsker du at genoptage din uddannelse og søger råd og vejledning kan du kontakte Uddannelsesleder Lene Olsen på telefonnummer 36 98 29 03 eller på mail Lene.Olsen@bhsund.dk.

 

 

E-VEJLEDER

 

Du kan få vejledning dag – aften og weekend på telefon, chat og mail.

eVejledning tilbyder også digitale møder, som du nemt kan deltage i. Du kan også finde os på sociale medier, hvor du kan få relevante nyheder om uddannelser, uddannelsesvalg og jobmuligheder.

eVejledning vejleder om alle uddannelser i Danmark og på UddannelsesGuiden finder du forskellige værktøjer, du kan bruge i dit valg af uddannelse. eVejlederne vil bruge værktøjerne og vil også udfordre og perspektivere dit valg i forhold til jobmuligheder.

Du kan derfor opleve, at vi opfordrer dig til at kontakte os flere gange og at du imellem vejledningerne selv har arbejdet med et værktøj.

Vi glæder os til at møde dig.

 

 

PÅ SKOLEN

Studiemiljø

Vi er en lille institution med ca. 100 studerende tilknyttet sygeplejestudiet. Det betyder at du som studerende bliver en del af et tæt fagligt miljø, hvor du er synlig. Her kender studerende, undervisere og administrativt personale hinanden. Du vil opleve at det er let at få kontakt til uddannelseslederen, til underviserne og sekretærerne, hvis du ønsker praktisk hjælp eller faglig bistand.

Skolens er rummelig med gode fysiske rammer i form af lyse undervisningslokaler, forskellige former for grupperum, pc – lokaler, bibliotek med mulighed for at søge i internationale databaser, simulationsenhed og caféområde.

Der er selvbetjeningskantine, hvor du kan få morgenmad, købe frokost, kaffe, the, sodavand og kage med mere.

Du har adgang til skolens faciliteter døgnet rundt. 

BIBLIOTEK

Biblioteket rummer supplerende litteratur til eleverne på social- og sundhedsuddannelserne og til studerende på sygeplejerskeuddannelsen. Bogbestanden er på ca. 5.500 bind.

Udlånstiden er 30 dage.

Tidsskriftsamlingen er på 20 titler, der kan benyttes på biblioteket, heraf tre online

Åbningstider:

Der er åbent hele døgnet for skolens elever og studerende.

Du kan få hjælp til litteratursøgning m.m.:

Mandag  10-14
Tirsdag   10-13
Onsdag    12-15
Torsdag    11-14
Fredag       11-13

 

Med venlig hilsen
Heidi Jonassen og Lis Nielsen
Tlf. 3698 2906

PERSONALE

D

ORDENSREGLEMENT

Ordensreglement
For Social- og Sundhedsuddannelsen

Du har mødepligt til samtlige timer i alle skoleperioder.

 Skolen accepterer ikke fravær over 10 % af den aktuelle periode. Dine fraværsdage registreres i elevplanen. Dit evt. fravær indberettes hver dag til din arbejdsgiver.

Du er ansat 37 timer om ugen, også i skoleperioderne. I de 37 timer er der afsat tid til hjemmearbejde, så du kan:
• Møde velforberedt til timerne og derved blive en aktiv medspiller.
• Aflevere dine opgaver til den fastsatte tid.
• Gennem refleksion udvikle dine faglige og personlige kompetencer.

Du skal vise engagement i undervisningen. Det gøres ved, at du deltager aktivt og samarbejdsvilligt samt udviser fleksibilitet. Derved påtager du dig et medansvar for din egen uddannelse. Ved forøget fravær, manglende engagement eller manglende hjemmearbejde indkaldes du til samtale. Du kan evt. efterfølgende indkaldes til en helhedsvurdering med henblik på dit videre uddannelsesforløb. Se endvidere uddannelsesbogens afsnit 1 side 8.

Mobiltelefoner må bruges i pauserne. I specielle situationer kan du aftale med den enkelte lærer, at telefonen er tændt, men lydløs, i undervisningen.

I timerne må du anvende computer i undervisningsøjemed. Ved overtrædelse får du en mundtlig advarsel, næste gang en skriftlig advarsel og sker det igen, vil der blive afholdt en helhedsvurdering med henblik på afklaring af dit videre uddannelses-forløb.

Skolen og de dertil hørende arealer er 100% røgfrie. Download pdf af skolens rygepolitik.

Du skal efterleve skolens husregler. Der henvises til ophængte regler i klasselokalerne. Reglerne hører under det, vi på skolen kalder almindelig dannelse. Ved overtrædelse af reglerne i punkt 5 og 6 indkaldes du til samtale. Notatet fra samtalen vedlægges din P-sag og kan evt. indgå i en senere helhedsvurdering.

Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af hverken alkohol eller euforiserende stoffer på skolen. Rektor eller dennes stedfortræder er de eneste, der i forbindelse med elevarrangementer kan dispensere fra forbuddet mod alkoholindtagelse.Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning fra skolen.

Du har ret til en dagligdag uden mobning. Mobning vil sige, at en person regelmæssigt og over længere tid udsættes for negative eller nedladende handlinger. Mobning kan foregå skriftligt, mundtligt eller ved handling. Du har pligt til at gribe ind, hvis du oplever mobning. Implicerede parter vil blive indkaldt til en afklarende samtale. Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning fra skolen.

Kriminelle handlinger accepteres ikke på skolen. Det kan f.eks. være trusler om vold eller vold, herunder happy slapping, tyveri, hærværk, ulovlig brug af computer. Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning fra skolen. Kriminelle handlinger anmeldes endvidere til politiet.

10)
Vores rygepolitik: som PDF

Skolens rygepolitik

Rygepolitik for elever, studerende og kursister ved
Bornholms sundheds- og sygeplejeskole
15. maj 2013

 

Formål:
• At institution fremstår som et sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende uddannelsessted der animerer til sunde vaner og sund livsstil • at uddannelsessøgende agerer som gode rollemodeller for borgere og patienter

Elementer:
Institutionen er totalt røgfri og medvirker derved til at skabe et godt fysisk arbejdsmiljø for alle på institutionen.  Der må ikke ryges eller bruges synlige substitutter der signalerer rygning hverken i skoletiden eller ved faglig benyttelse af skolens lokaler i øvrigt
Ved ønske om rygestop henvises til:
• Samtale med skolens rygestopkoordinator
• Relevant litteratur
• Rygestopkurser
• Egen læge
• Apotekerne
• Kræftens Bekæmpelse

Konsekvenser ved overtrædelse af forbuddet mod rygning:
Overtrædelse af den gældende rygepolitik kan medføre konsekvenser i denne rækkefølge:
• Mundtlig advarsel + samtale om rygestopplan for arbejdstiden
• Skriftlig advarsel
• Bortvisning

Rygepolitikken træder i kraft 1. august 2013.

Rygepolitikken italesættes ved hvert holdstart.

Revideret og anbefalet på SU – møde 22. august 2013.
Drøftet på personalemøde 28. august 2013.
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. september 2013.

FAKTA 

LOVE, BEKENDTGØRELSER OG STUDIEORDNING

Skolen tilbyder uddannelserne grundforløb, social- og sundhedshjælper samt social- og sundhedsassistent.

Uddannelsesordninger
Uddannelsesordningen er udarbejdet på grundlag af Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

LBK nr. 171 af 02/03/2011,
LBK nr. 789 af 16/06/2015

og bekendtgørelserne

BEK nr. 816 af 20/07/2012,
BEK nr.1010 af 22/09/2014.

Uddannelsesordningen er udarbejdet af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Uddannelsesordningen er godkendt af skolens bestyrelse efter indhentet udtalelse fra uddannelsesrådet for henholdsvis de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og den pædagogiske grunduddannelse.

Uddannelsesordningerne
Uddannelsesordningen for de tre uddannelser er

beskrevet her:

Lokal undervisningsplan GF1
Lokal undervisningsplan GF2
Skolens lokale undervisnings plan
Uddannelsesordningen fra 2011
Uddannelsesordningen fra 2012

Læseplaner
Læseplaner for de tre uddannelser er beskrevet her:

Grundforløb GF1
Grundforløb GF2
Social- og sundhedshjælper
Social- og sundhedsassistent (gammel)
Social- og sundhedsassistent (ny)

Evalueringer

Social- og sundhedsuddannelserne Evalueringen sker elektronisk via relationwise for hver skoleperiode. Tabellen nedenfor indeholder links til seneste evalueringer.

GRUNDFORLØB
Slut-evaluering:

GF1-AUG-17
GF1-AUG-18
GF2-AUG-17-SSA
GF2-AUG-17-SSH
GF2-AUG-18-SSA
GF2-AUG-18-SSH
GF2-JAN-18-PAU
GF2-JAN-18-SSA
GF2-JAN-18-SSH

Social- og sundhedshjælper

SK1: 
SSH-JAN-18

SK2: 
SSH-JAN-18

Slut-evaluering:

 

Social- og sundhedsassistent

SK1: 
SSA-AUG-17
SSA-AUG-18
SSA-JAN-19

SK2:
SSA-AUG-17
MSSA-SEP-17

SK3.1: 
MSSA-SEP-17

Slut-evaluering:

 

 

Pau

SK1:

SK2:

SK3: 
PAU 2016

Slut-evaluering:

LOV 880 OM OPLYSNINGSPLIGT

 

I følge lov nr. 880 af 19. September 2005, skal de enkelte uddannelsesinstitutioner oplyse om elevers og studerendes
fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 3-4.

LÆS MERE

Adgang til ovennævnte tal fra de uddannelser som skolen tilbyder får du ved at trykke på disse nedenstående: som stammer fra Undervisningsministeriet Databank

Grundlæggende social- og sundhedsuddannelse
Studietid og fuldførelsesprocent (Klik her)
Overgangfrekvens til anden uddannelse (Klik her)
Beskæftigelsesprocent for nyuddannede (Klik her)

Overgangsfrekvens til beskæftigelse

Gennem mange år har der været beskæftigelse til stort set alle nyuddannede. Ansættelse sker typisk i stillinger i primærområdet i Bornholms Regionskommune eller på Bornholms Hospital.
En del af de nyuddannede ansættes i vikarstillinger, og glider så over i faste stillinger.

INDFLYDELSE

SOSU UDDANNELSERNES ELEVERÅD

Gennem Elevrådet er muligheden for at få indflydelse og debattere, hvordan du kan få indflydelse på din dagligdag på skolen.

 • Du kan få indflydelse
 • Du får netværk på tværs af klassetrin

Hvis du repræsenterer din klasse, kommer du til Amøde i Elevrådet hver 1.mandag i måneden kl 14.00-15.00

Hvis du vil vide, hvad der sker i elevrådet eller hvis der er noget du ønsker indflydelse på eller har du gode idéer, så tal med din elevrådsrepræsentant.

Elevrådet er repræsenteret i:

Skolens bestyrelse, hvor eleverne har indflydelse på skolens daglige drift og visioner.

Uddannelsesrådet, hvor eleverne har indflydelse på uddannelsernes opbygning. Uddannelsesrådet er bindeled i samarbejdet mellem teori og praksis.

PR-udvalget, hvor eleverne er med til at synliggøre og profilere skolen.

Biblioteksudvalget, hvor eleverne har indflydelse på, hvilke bøger, tidsskrifter, film og streamingstjenester skolen skal købe.

Elevrådet inddrages når der laves arbejdsmiljøvurdering.

 

STUDIE-Ø BORNHOLM

 

derfor skal du studere på Bornholm

 

Bornholm er et unikt sted. Og øen i søen leverer også unikke uddannelser. Bornholm er perfekt som uddannelsesø. Læs mere om, hvorfor du skal studere på Bornholm.

 

 

STUDIEBOLIGER I RØNNE OG NEXØ

 

Her er en oversigt over nogle af de selskaber, som tilbyder ungdomsboliger:

 

Bo42
Store Torv 2, 3700 Rønne
Tlf.: 56 95  19 42
www.bo42.dk
Skriv dig gerne op på deres venteliste, det koster ikke noget.
Bo42 har 30 nye studielejligheder klar til udlejning september 2019.
Læs mere her.

 

Totalbyg
Tlf: 56 95 72 01
www.totalbyg.dk

 

 

Bornholms Boligselskab
Paradisvej 1 A, 3730 Nexø
Tlf.  +45 5649 3917
www.bornholmsboligselskab.dk

 

TILFLYTTERGUIDE

 

Bornholm har sin helt egen tilflytterguide, som også hjælper studerende med at få svar på den bunke af spørgsmål, som altid rejser sig, når man flytter. Vores flytterguide hedder Rune  Holm – og han kender sin ø. Du fanger ham her.

 

Campusfællesskabet

Minervavej 1, 3700 Rønne

+45 3698 2900, bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

Følg os

Følg Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på de sociale medier.