tør du

BLIV UDDANNET SOM SYGEPLEJERSKE PÅ BORNHOLM

Som uddannet sygeplejerske har du autorisation til at arbejde som sygeplejerske i Danmark og i mange andre lande. Du kan også vælge at læse videre på master- og kandidatniveau.

Som sygeplejestuderende og som sygeplejerske kommer du tæt på mennesker, der er i en vanskelig situation. Under studiet skal du derfor udvikle evnen til at indleve dig i patientens livssituation, være parat til at træffe selvstændige beslutninger og handle akut.

Uddannelsen varer 3½ år og indeholder både teoretisk og klinisk undervisning. Det giver dig en teoretisk og praktisk indsigt i sygeplejefaget, så du kan skabe et samspil mellem sygeplejerskens kliniske færdigheder baseret på sygeplejefaglig viden og menneskelig forståelse.

Gennem uddannelsen opnår du viden, færdigheder og kompetencer til at:

• Udføre, formidle og lede sygepleje
• Arbejde såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende som behandlende, rehabiliterende og lindrende
• Vurdere, begrunde og udvikle sygeplejen i forhold til patienten
• Samarbejde med mennesker der både ligner og er forskellige fra en selv
• Forny sygeplejen ved at anvende forskning eller deltage i udviklingsarbejde
• Fortsætte på videreuddannelse

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor du går i dybden med en selvvalgt klinisk sygeplejefaglig problemstilling.

 

DET SIGER DE studerende

Om uddannelsen

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde, casearbejde og gruppearbejde. Praktiske øvelser sker på demonstrationsstuer og klinisk undervisning på sygehuse, i psykiatrien, i hjemmesygeplejen og i sundhedsplejen. Der vil være en del selvstudie.

Uddannelsen indeholder både medicinske fag og psykologiske fag.

Der lægges vægt på det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper.

Uddannelsen varer 3 1/2 år. Undervisningen er opdelt i 7 semestre.

DU KOMMER TIL AT LÆRE

De første fire semestre er fælles for alle sygeplejestuderende – og fokuserer primært på:

 • Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge.
 • Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb.
 • Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb.
 • Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer.
 • Sygepleje- og omsorgsteori, sygeplejebegreber og -modeller, kliniske metoder i sygeplejen m.m.
 • Fænomener som smerte, angst, død, sorg og håb.
 • Din rolle i forhold til patienter og pårørende i de situationer, hvor disse fænomener optræder.

Du får også undervisning i

 • folkesundhedsvidenskab,
 • sygdomslære,
 • videnskabsteori og forskningsmetode,
 • biokemi, mikrobiologi og anatomi og fysiologi,
 • psykologi, kommunikation, filosofi og etik,
 • sociologi og antropologi, organisation og ledelse samt jura.

Teknologi spiller en stor rolle under uddannelsen. I sundhedssektoren bliver der i stigende grad brugt forskellige velfærdsteknologier, som du også får viden om på studiet. Du kommer til at arbejde med forskellige teknologier, så du både kan bruge og vurdere dem senere og være med i udviklingen af dem. Udviklingen hænger også sammen med at have en innovativ tilgang til arbejdet, hvor der er konstant behov for at udvikle nye metoder, tilgange og arbejdsgange.

Den institutionsspecifikke del (praktikken/det kliniske) strækker sig over 3 semestre og tilrettelægges på hvert enkelt uddannelsessted.

Struktur - de 7. semstre

Sygeplejerskeuddannelsen består af 7 semestre. Hvert semester har et overordnet tema, der danner rammen for undervisningen både i skolen og i klinisk praksis.

De centrale begreber du møder gennem uddannelsen er

  • • klinisk beslutningstagen

 

  • • klinisk lederskab

 

  • • sundhedsudfordringer og

 

  • sygdomssammenhænge

I alle semestre veksles der mellem teoretisk og klinisk undervisning.

I de teoretiske studier inddrages patientsituationer/- cases, der er med til at undervisningen opleves relevant.

Den kliniske undervisning foregår, hvor der er mennesker med behov for sygepleje. Her træner du bl.a. konkrete praktiske færdigheder, som du skal argumentere fagligt for gennem brugen af forskellige former for viden. I den kliniske undervisning kan du også udvikle din forståelse af sygepleje ved at indsamle data og arbejde med disse i forskellige sammenhæng og måske være med til at udvikle sygeplejen.

Alle semestre indeholder minimum en prøve. I uddannelsen er hvert semester beskrevet gennem ECTS-pointsystemet (European Credit Transfer System). Det er et system til at beskrive værdien af den arbejdsindsats, der kræves af den studerende. – 41,25 timer ugentligt som fuldtidsstuderende. Hvert semester svarer til 30 ECTS point, og dermed er består hele uddannelsen af 210 ECTS point. Uddannelsen reguleres af Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje.

KLINISK UNDERViSNING

Gennem hele uddannelsen er du sikret en klinisk undervisningsplads på Bornholm.

Lidt under halvdelen af uddannelsen består af klinisk undervisning, hvor du møder, studerer og udvikler du din forståelse af sygepleje. Den kliniske undervisning gør teorien konkret og udvikler de kompetencer og værktøjer, som kræves af en professionel sygeplejerske. 

Den kliniske undervisning…

 • øger din evne til at udføre sygepleje gennem vejledning og refleksion.
 • giver dig viden om viden om evidens, standarder/vejledninger, metoder og procedurer.
 • giver dig teorier, begreber og metoder til at forstå, forklare og vurdere sygepleje og dens kontekst. 
 • gør også, at du helt naturligt tilegner dig normative teorier, regler, retningslinier og love, herunder etiske retningslinier og lov om sundhedspersonalets tavshedspligt, m.m.

I klinisk undervisning møder du mennesker med mange forskellige behov for sygepleje: Børn, barsel, kirurgi, medicin, ældre, hjemmesygepleje og psykiatri.

Undervisningen foregår på godkendte kliniske undervisningssteder inden for sundhedsområdet og det sociale område.

Du er altid tilknyttet en klinisk vejleder, som er en erfaren sygeplejerske med særlig uddannelse i vejledning og en klinisk underviser, som er en sygeplejerske med videreuddannelse.

I hver klinisk periode indgår du i et samspil med din kliniske vejleder og underviser om at udarbejde og følge din individuelle studieplan, så du både kan opfylde uddannelsens krav og dine ønsker og uddannelsesbehov.

valgfag

De valgfrie elementer er placeret i uddannelsens 3. og 7. semester.

De valgfrie elementer giver dig tid til og mulighed for at fordybe dig i et fagligt emne.

Du får mulighed for supplere eller uddybe emner eller temaer i uddannelsen. Du udsætter dit tema eller dit emne for en kritisk undersøgelse, som indeholder både teoretiske og praktiske/kliniske elementer – og udvikler dermed en dybere forståelse af sundhedsfaglig viden og praksis. Temaerne vil typisk ligge inden for borger/patientrettet arbejde med sundhedsudfordringer og sygdoms-sammenhænge, nationalt eller internationalt.

 

Valgfrit element på semester 3

Det valgfrie element udgør 10 ECTS og forløber de første seks uger af 3. semester. To af ugerne (semesteruge 4 og 5) udformes som et projektforløb. Du skal gennemføre en forudsætningsgivende aktivitet, der skal godkendes af din uddannelse, før du kan deltage i semesterets prøve.

 

Valgfrit element på semester 7

Det valgfrie element på 7. semester kan gennemføres på anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution.

Du har desuden mulighed for at gennemføre det valgfrie element som ”Selvvalgt emne”, hvor du kan planlægge en studieaktivitet i ind- eller udland.

Det valgfrie element udgør 10 ECTS og forløber de første seks uger af 7. semester.

I slutningen af det valgfrie element er der en intern prøve, som skal bestås, før du kan gå til mundtlig eksamen i bachelorprojektet på semester 7.

Hvis du er studerende ved sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm, er du automatisk tilmeldt det valgfrie element, der udbydes på sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm. Ønsker du at gennemføre det valgfri element som ”selvvalgt” emne er ansøgningsfristen 1/11 for forårets valgfag og 1/5 for efterårets valgfag.

Ønsker du at deltage i valgfrie elementer på andre uddannelsesinstitutioner i Danmark er du selv forpligtigtet til at holde dig orienteret om tilmeldingsfrister de pågældende steder.

Er du ikke studerende ved sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm er tilmeldingsfristen til det valgfri element 1/1 for forårets valgfag og 1/8 for efterårets valgfag.

Semesterbeskrivelser

BSE19 STUDIESTART EFTERÅR 2019

| Semester 1 

BSF19 STUDIESTART FORÅR 2019  

Semester 1| Semester 2

BSE18 STUDIESTART EFTERÅR 2018

Semester 1Semester 2 | Semester 3 |

BSF18 STUDIESTART FORÅR 2018

Semester 1Semester 2 |Semester 3Semester3 valgfrit elementSemester 4

BSE 17 STUDIESTART EFTERÅR 2017

|Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 3 valgfrit element Semester 4 | Semester 5Semester 5 – Tværprofessionelt forløb

BSF17 STUDIESTART FORÅR 2017

Semester 1 Semester  2 Semester 4 Semester 5Semester 6

BSE16 STUDIESTART EFTERÅR 2016 

|Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester3 valgfrit element Semester 4 Semester 5 Semester 6 | Semester 7 | Semester 7.1 valgfrit element

Studieform

Studiet stiller krav til, at du motiverer dig selv, lever op til aftaler, indgår i forpligtende samarbejde med andre, sætter din egne holdninger i spil og er bevidst om din egen læring.

Der skelnes mellem undervisning og læring, hvor undervisningen er udformet således, så du har mulighed for at udvikle selvstændighed, samarbejdsevne, evne til kritisk stillingtagen og refleksion samt faglig fornyelse.

Der stilles krav om at du selvstændigt tilrettelægge din personlige studieplan og strukturerer din tid.

Der er en del gruppearbejde i uddannelsen både i læse-, arbejdsgrupper og i forbindelse med eksamensopgaver. Her udvikler du din ansvarlighed overfor andre, samarbejdsevne, argumentation, fagsprog, skriftlighed, kreativitet og innovation.

Kritisk refleksion er et nøgleord i uddannelsen. Ved aktivt at udfordre sin viden, sine færdigheder og holdninger udvikles din forståelse af dig selv og dine relationer til andre.

Din faglige fornyelse sker gennem dine studier af faglitteratur, i dialogen med studerende, teoretiske og kliniske underviser/vejledere og modtagere af sygepleje samt muligheden for at agere i klinisk undervisning.

I studiet vil du møde og indgå i forskellige undervisnings- og arbejdsformer som: forelæsninger, dialogundervisning i mindre grupper, monofaglige og tværfaglige projekter, praktisk udførelse af sygepleje til patienter på hospitalet eller eget hjem, diskussioner online, skriftlige og mundtlige opgaver og øvelser i skolen simulationsenhed. Simulationsenheden ligner en almindelig hospitalsstue eller et hjem, og målet er, du træner virkelighedstro scenarier, så du er bedre forberedt, når du kommer ud i virkelighedens verden.

Simulationstræning kan omfatte alt lige fra træning på plastmodeller til træning med simulerede patienter, skuespillere, og avancerede tekniske computerprogrammer koblet til mannequiner.

Klik her og se lille film TV2Bornholm om simulationsundervisning i vores nye lokaler på Campus.

I studiet vil studievejlederen, undervisere og vejledere hjælpe dig med afklaring af din særlige læringsstil og specielle ønsker. Derved kan du bedre vælge mellem de forskellige studietilbud og opnå størst udbytte af din arbejdsindsats.

ADGANGSKRAV

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:
• Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
• En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
• En erhvervsuddannelse som social- og sundhedsassistent (trin 2) eller redder (speciale: ambulanceassistent) samt dansk C, naturfag C og engelsk D.
• Anden adgang med 9 måneders erhvervserfaring og 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A og engelsk B samt enten matematik B, fysik B, geovidenskab A, kemi B, biologi B eller bioteknologi A. Desuden enten samfundsfag C eller psykologi C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02. Derudover 9 måneders erhvervserfaring

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller de 4 gymnasiale enkeltfag, kan du kun søge i kvote 2.
Se mere under Optagelse.

mulighed for STUDIEVEJLEDNING

Hvis du har spørgsmål til de adgangskrav, der er gældende for ansøgning i kvote 1 eller kvote 2 til Københavns Professionshøjskoles sygeplejerskeuddannelse på Bornholm, tidsfrister for ansøgning, uddannelsesstart samt hvordan du søger om optagelse, finder du svar på dette og meget mere her

Har du yderligere spørgsmål til sygeplejerskeuddannelsen her på Bornholm eller dine muligheder… 
• for merit i uddannelsen som sosu-assistent uddannet ansøger,
• for individuel kompetencevurdering
• hvis du ikke kan imødekomme kravene i kvote 2
• i forhold til boligselskaber der tilbyder ungdomsboliger i Rønne
• i den kliniske del af uddannelsen,

er du velkommen til at skrive til studievejleder Lotte Myler på lotm@kp.dk 

Hvis du vil se, hvor uddannelsen foregår og tale personligt med en studerende samt studievejlederen, afholdes der åbent hus arrangement hvert forår i god tid før kvote 2 ansøgningsfristen.

Arrangementet vil blive annonceret her på hjemmesiden, men du kan også like skolens Facebookprofil  og følge med der angående arrangementer og lignende

Særligt anbefales du som kvote 2 ansøger, at logger ind med dit NemID på www.minkompetencemappe.dk, hvor du ved at samle alle oplysninger om, hvad du kan, får et overblik over dine faglige og generiske kompetencer i forhold til  at kunne imødekomme krav til ansøgning i kvote, 2 eventuelt med en individuel kompetence-vurdering.

Som sygeplejerskestuderende kan du under studietiden søge hjælp, råd og vejledning i forhold til  det studiemæssige hos studievejleder og -mentor Lotte Myler eller uddannelsesleder Bonnie Gudbergsen.

Al henvendelse behandles fortroligt og kan evt. give anledning til tilbud om et mentorforløb med studiefaglig støtte. Skolen samarbejder desuden med Studenterrådgivning i København  tlf. 7026 7500, hvor sygeplejerskestuderende helt anonymt har mulighed for at få social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og samtaler.

MULIGHEDER FOR MERIT

Der er mulighed for at få merit, dvs. afkortning af den teoretiske eller kliniske undervisning på udvalgte semestre, hvis du har særlige forudsætninger for elementer på semesteruddannelsen. Hvilke muligheder der er til stede afklares ved en samtale mellem dig, studievejlederen og/eller uddannelseslederen. Merit beror altid på en individuel af dine konkrete kvalifikationer.

Har du eks. har en social- og sundhedsassistentuddannelse, er der muligheder for at få merit i forhold til elementer af 1., 2. og 3. semester.

Merit ændrer ikke på din ret til autorisation som sygeplejerske og titlen professionsbachelor i sygepleje.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Læs mere om SU her.

studieophold i udlandet

Hvis du vil udfordre dig selv i mødet med andre kulturer, kan du vælge at tage dele af uddannelsen i udlandet.

Et studieophold i et andet land kan medvirke til at øge bevidstheden om, hvordan sygeplejen tilrettelægges og udføres i andre samfund og kulturelle sammenhæng. Ligesom det giver mulighed for at opleve, hvordan forskellige faktorer indvirker og er medbestemmende for menneskers sundhed og sygdom.

Under et udvekslingsophold udvikler man sin interkulturelle forståelse og arbejder med sin personlighed og respekt for forskelligheder og evnen til, at agere i andre kontekster inden for sygeplejen. 

Som sygeplejestuderende på Bornholms Sundheds og Sygeplejeskole har du mulighed for at tage en del af din uddannelse som et udvekslingsophold i et andet land. 

 

Kriterier for udveksling

Et udvekslingsophold kræver en ekstra indsats, både personligt og fagligt, derfor skal du overveje og forholde dig til dine personlige, faglige forudsætninger og ressourcer før du planlægger, at afvige fra den oprindelige tilrettelagte uddannelse.

Din egnethed for udveksling bliver vurderet af den Internationale koordinator og uddannelseslederen ud fra dit faglige niveau på studiet, både teoretisk og kliniske færdigheder, samt din studieaktivitet i studiet.

Du skal have bestået de teoretiske og kliniske semestre på et tilfredsstillende niveau. Da et studieophold i udlandet ikke skal forlænge uddannelsen. Alle udvekslingsaftaler skal godkendes af skolen således, at læringsudbyttet for perioden kan nås.

 

UCC har samlet lidt information om studieophold i udlandet. Bemærk venligst at informationerne er skræddersyet til anden målgruppe. Klik her

En anden mulighed er Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, som også har beskæftiget sig med emnet.


Kontakt Lene F. Ipsen
Tlf. 36 98 29 20
Lene.Ipsen@bhsund.dk

 

 

Læs rejsebrev fra de studerende der har været på udveksling:

Rejsebrev Pernille Dam Grønland
(2018)

Rejsebrev Pernille Lind Australien (2016)

Rejsebrev Christine Pauline Sølvsten Norge (2016)

Rejsebrev Pernille Højlund Thailand (2015)

Rejsebrev fra en Studerende Australien (2015)

Rejsebrev Sus Thorsøe Nuuk (2012)

Rejsebrev Christina Fredell Olsen Island (2012)

Rejsebrev Sidsel Kromann Madsen Sverige (2011)

Rejsebrev Pernille Jensen Thailand (2010)

Rejsebrev Louise Andersen Thailand (2010)

Rejsebrev Simone Bjerregaard Australien (2010)

Rejsebrev Tine Peterson Grønland (2009)

 

 

 

 

 

Du ansøger her

Der er ledige studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen på Bornholms Sundheds – og Sygeplejeskole med studiestart 1. februar 2020.
Der er åbent for ansøgning til disse studiepladser – følg med på  https://www.kp.dk/uddannelser/optagelse/ledige+pladser og på skolens Facebookside.
Alle der er kvalificerede i kvote 1 eller 2 kan ansøge om de ledige pladser.

 

Bornholms sundheds- og sygeplejeskole starter sygeplejerske-hold  1. februar og 1. september.

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Kvote 1: Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit. Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00.

Kvote 2: Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside. Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 

Bemærk: Ansøgere med udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen skal – for både kvote 1 og 2 – ansøge senest den 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

 

 

PÅ SKOLEN

Studiemiljø

Vi er en lille institution med ca. 100 studerende tilknyttet sygeplejestudiet. Det betyder at du som studerende bliver en del af et tæt fagligt miljø, hvor du er synlig. Her kender studerende, undervisere og administrativt personale hinanden. Du vil opleve at det er let at få kontakt til uddannelseslederen, til underviserne og sekretærerne, hvis du ønsker praktisk hjælp eller faglig bistand.

Skolens er rummelig med gode fysiske rammer i form af lyse undervisningslokaler, forskellige former for grupperum, pc – lokaler, bibliotek med mulighed for at søge i internationale databaser, simulationsenhed og caféområde.

Der er selvbetjeningskantine, hvor du kan få morgenmad, købe frokost, kaffe, the, sodavand og kage med mere.

Du har adgang til skolens faciliteter døgnet rundt. 

Bibliotek

Biblioteket rummer supplerende litteratur til eleverne på social- og sundhedsuddannelserne og til studerende på sygeplejerskeuddannelsen. Bogbestanden er på ca. 5.500 bind.

Udlånstiden er 30 dage.

Tidsskriftsamlingen er på 20 titler, der kan benyttes på biblioteket, heraf tre online

Åbningstider:

Der er åbent hele døgnet for skolens elever og studerende.

Du kan få hjælp til litteratursøgning m.m.:

Mandag  10-14
Tirsdag   10-13
Onsdag    12-15
Torsdag    11-14
Fredag       11-13

 

Med venlig hilsen
Heidi Jonassen og Lis Nielsen
Tlf. 3698 2906

Personale

Klik her og få en oversigt over de ansatte på Bornholm sundheds- og sygeplejeskole.

På sygeplejerske uddannelse har vi pr. ultimo juni ansat følgende undervisere:

Lektor Gundhild Kock-Hansen / Læs mere

Lektor Kirstine A. Rosendal / Læs mere

Lektor Lene Folkmann IpsenLæs mere

Lektor Lotte Myler / Læs mere

Adjunkt Martin Tengberg Læs mere

Lektor Pernille Kofoed Nielsen / Læs mere

Adjunkt Verena Gulstad / Læs mere

Uddannelsesleder Bonnie Gudbergsen

PRØVER OG MØDEPLIGT

Gennem forskellige former for bedømmelse vil du hele tiden være bekendt med dine kompetencer, og hvilket læringsudbytte du skal arbejde hen imod.

Forudsætningerne for at gå op til prøve er,  at du opfylder mødepligten i de kliniske forløb og har deltaget i (og fået godkendt) de forudsætningkrav, der gælder for de enkelte semestre.

Alle uddannelsens 7 semestre afsluttes med en prøve, som bedømmes efter 7-trinsskalaen..

Du afslutter selve uddannelsen med et bachelorprojekt, som bliver bedømt ved en mundtlig prøve. I projektet skal du selvstændigt eller i grupper behandle en sygeplejefaglig problemstilling.

 

Klage

Hvis du ønsker at klage over en eksamen, kan du finde en klagevejledning  på UCC-portalen. Klik her.

Du skal sende din klage til uddannelseslederen for sygeplejerskeuddannelsen på Bornholms Sundheds- og Sygeplejerskeuddannelse.

Du er også velkommen til at kontakte skolens uddannelsesleder, hvis du har brug for klagevejledning.

 

INDFLYDELSE OG SAMARBEJDE

STUDIERÅDET

Du kan få indflydelse på skolens drift og din egen uddannelse ved deltagelse i skolens bestyrelse, studieråd, biblioteksudvalg, PR- og it-udvalg og ad hoc arbejdsgrupper.

STUDIERÅDET
Studierådet rådgiver institutleder og uddannelsesledere om forhold, der har betydning for uddannelsen og de studerendes hverdag. Studierådet på Sygeplejerskeuddannelsen skal bidrage til de studerendes indflydelse på uddannelse og undervisning gennem dialog og drøftelser med skolens ledelse og undervisere. Studierådet rådgiver institutleder om drift og udvikling af uddannelsen. Det gælder f.eks. i forhold til uddannelses- og undervisningsplanlægning, lokalt studiemiljø, undervisningsevaluering, kvalitetsarbejde, studievejledning og undervisningsmiljøvurderinger.

Download: Hvem sidder i Studierådet PDF
Download: Studierådets forretningsorden PDF

Referat – 26.09.19

 

 

Klinisk samarbejdsforum sygeplejerskeuddannelsen

Rådgivende, vejledende og inspirerende forum i forhold til sygeplejerskeuddannelsen ved Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Forummet skal udvikle og fastholde den lokale sammenhængskraft i sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm og sikre nærhed og tæt sammenhæng mellem uddannelsens forskellige teoretiske og praktiske elementer samt i et visionært samarbejde.

Download: Hvem sidder i lokalt klinisk samarbejdsforum (pdf)
Download: Forretningsorden (pdf)

Referat 21. maj 2019 | Referat 19. marts 2019 | Referat 24. september 2018 | Referat 24 maj 2018 | Referat 26. februar 2018 | Referat 7. december 2017 | Referat 25. september 2017 | Referat 7. juni 2017 | Referat 27. februar 2017 | Referat 31. oktober 2016 | Referat 23. juni 2016 | Referat 29. februar 2016 | Referat 10. december 2015

 

 

Temadag

Fælles temadag om klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.
65 studerende, undervisere, vejledere og ledere var samlet den 7. november til en spændende dag om klinisk undervisning og Fundamentals of Care.
Lektor, Forskningsansvarlig sygeplejerske Lena Aadal og Klinisk sygeplejespecialist Tove Kilde, Hammel Neurocenter, holdt oplæg om deres arbejde med Fundamentals of Care i praksis og udvikling af et fælles sprog.
Lektor Kirstine Rosendal beskrev og uddybede Fundamentals og Care som en forståelsesramme, der har implikationer både for praksis, forskning, ledelse og uddannelse.
Det er muligt at tilgå deres PowerPoints:

Fundamentals of Care oplæg 20191107

Præsentation Bornholm_nov. 2019

FAKTA

KVALITET I UDDANNELSEN

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er sammen med andre uddannelser omfattet af »Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.«

Det betyder, at vi som uddannelsesinstitution skal om elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse.

Undervisningsmiljøvurdering for SYPL 280417

Love, bekendtgørelser, studieordning

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje
Læs mere
på Retsinformation.

 

Studieordning af 01.8.2016 (opdateret 2018)
Download pdf af studieordning

 

Studieordning af 01.09.2019
Download PDF af studieordning

Vejledning

STUDIEVEJLEDER


Din studievejleder i forhold til gennemførelse af uddannelsen er:

Bonnie Gudbergsen
Bonnie.Gudbergsen@bhsund.dk
Tlf.: 36 98 29 02

STUDENTERRÅDGIVNING

Sygeplejerskestudiet samarbejder med Studenterrådgivningen i København i forhold til afholdelse af lokale workshops. 

Som studerende på skolen kan du – udover skolens studievejleder – altid tage kontakt Studenterrådgivning, hvis du har behov for hjælp med få med at gennemføre dit studie.

Studenterrådgivningen tilbyder social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation. Tilbuddet er gratis, og du kan få hjælp i form af individuel samtale eller gruppeforløb. Ring på 70 26 75 00 og hør om dine muligheder for hjælp.

Læs mere om Studenterrådgivningen.

TUTORORDNING

Vores tutor-ordning kan også  vejlede omkring spørgsmål, af både faglige og personlig karakter i relation til  sygeplejerskeuddannelsen. Det er et korps af ældre studerende som står for tutorordningen.

Som studerende vil du møde tutorene  allerede på rusturen. Herefter kan du møde dem i mere fastlagte arrangementer, hvor de vil orientere dig om deres erfaringer og oplevelser fra studiet.

Selve vejledningen sker ud fra følgende principper:

 • Tutorerne ønsker at fremme din trivsel på studiet.
 • Tutorernes vejledning bygger på tillid og åbenhed.
 • Tutorerne vejleder dig, uanset om du har små eller store spørgsmål.
 • Tutorerne har tavshedspligt – også overfor medvejledere og lærere.

Ønsker du at komme i kontakt med tutorerne kan du henvende dig på følgende Mail Addresse: Tutor@bhsund.dk

STUDIEØ BORNHOLM

studieboliger i Rønne og Nexø

Her er en oversigt over nogle af de selskaber, som tilbyder ungdomsboliger:

 

Bo42
Store Torv 2, 3700 Rønne
Tlf.: 56 95  19 42
www.bo42.dk
Skriv dig gerne op på deres venteliste, det koster ikke noget.
Bo42 har 30 nye studielejligheder klar til udlejning september 2019.
Læs mere her.

 

Totalbyg
Tlf: 56 95 72 01
www.totalbyg.dk

 

Bornholms Boligselskab
Paradisvej 1 A, 3730 Nexø
Tlf.  +45 5649 3917
www.bornholmsboligselskab.dk

TILFLYTTERGUIDE

Bornholm har sin helt egen tilflytterguide, som også hjælper studerende med at få svar på den bunke af spørgsmål, som altid rejser sig, når man flytter. Vores tilflytterguide hedder Rune  Holm – og han kender sin ø. Du fanger ham her.

LIVET EFTER SKOLEN

JOBMULIGHEDER

En sygeplejerskeuddannelse åbner dørene for mange slags job, hvor du har forskellige opgaver og hjælper børn, unge, voksne og ældre: Hospitaler, på plejehjem, i kommunernes hjemmepleje og ældrecentre, psykiatrien eller hos de praktiserende læger.

Andre muligheder er job i døgninstitutioner for psykisk handicappede eller behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede. Der er også jobmuligheder i fx Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten, sundhedshuse og medicinalindustrien.

Læs mere om jobbet på Uddannelsesguiden

Du får gode muligheder for arbejde i udlandet. Enten som fastansat ved udenlandske hospitaler eller udsendt gennem humanitære organisationer. Læs mere her.

 

 

 
EFTERUDDANNELSE & KARRIERE

Hvis du videreuddanner dig, har du gode muligheder for at få ansættelse som afdelingssygeplejerske, oversygeplejerske, eller som underviser på en sygeplejerskeuddannelse.

Du kan vælge en specialuddannelse til enten anæstesisygeplejerske (narkosesygeplejerske), intensivsygeplejerske, kræftsygeplejerske, psykiatrisk sygeplejerske, stråleterapeut eller sundhedsplejerske.

 

Du kan efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse, fx inden for det sundhedsfaglige område eller med en af de sundhedsvidenskabelige masteruddannelser.

Du har desuden mulighed for at læse videre med en kandidatuddannelse i sygepleje, kandidatuddannelse i klinisk sygepleje, sundhedsfaglig kandidatuddannelse, kandidatuddannelse i diakoni eller kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi. Der kan også være mulighed for optagelse på andre kandidatuddannelser efter en konkret vurdering, fx på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab på Aalborg Universitet

Ved diakonskolerne kan du tage en kirkefaglig videreuddannelse. Se mere om diakonuddannelsen.

 
ALUMNE NETVÆRKET

Alumnenetværket er for studerende og dimittender fra sygeplejeskolen samt sygeplejersker på Bornholm, der gerne vil holde sig velinformerede om, hvad der sker uddannelsesmæssigt på sygeplejerskeuddannelsen nationalt samt lokalt på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. 

Målet er:

 • At netværket har et opdateret kendskab til vores uddannelse og derved gode muligheder for at medvirke til den gode sammenhæng mellem det kliniske felt og sygeplejerskeuddannelsen.
 • At netværkets deltagere udbygger og udvikler deres indbyrdes netværk – fagligt og socialt.
 • At sygeplejerskeuddannelsen får viden om, hvad der sker i aftagefeltet og hvordan det går vores dimittender samt i hvilken udstrækning deres uddannelse tilgodeser de krav, der stilles fra professionen. Dette med henblik på en kvalitetsudvikling af sygeplejerskeuddannelsen på Bhsund.

Form:

 • Alumnenetværket afholder møde en gang om året i efteråret. Bhsund arrangerer mødet. Mødet vil indeholde en orientering om væsentlige nyheder fra uddannelsen samt et fagligt indhold.
 • Der afholdes dimittendtræf en gang om året for tidligere studerende, der er dimitteret i januar og juni samme år. Ved dette træf vil der være mulighed for erfaringsudveksling. Fokus vil være, hvordan det går dimittenderne som nyuddannede sygeplejersker samt hvorledes studiet har forberedt dem til professionens virkelighed.

Det er gratis at være med i alumnenetværket, men der kan forekomme brugerbetaling på visse arrangementer, dette vil blive oplyst på indbydelsen

Campusfællesskabet

Minervavej 1, 3700 Rønne

+45 3698 2900, bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

Følg os

Følg Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på de sociale medier.